“ชัชชาติ” ร่วมทีมร่างแผนประเทศ ด้านแข่งขัน   

ฮือฮา “ชัชชาติ” รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี มานั่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่วมร่างแผนประเทศด้านการแข่งขัน

เมื่อวานนี้ (28 ก.ย.60) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะ  ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะมีผลผูกพันต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลในอนาคต เนื่องจากถูกกำหนดไว้เป็นพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

สำหรับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามประกาศฉบับนี้ มีทั้งสิ้น 6 คณะ ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงขอบเขต

2.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันขอบเขต

3.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขอบเขต

4.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมขอบเขต

5.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอบเขต

6.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐขอบเขต

โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ มีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และคณะกรรมการตามประกาศนี้จะมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี

สำหรับรายชื่อของบุคคลที่ร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ นั้น มีบุคคลที่น่าสนใจหลายคน โดยเฉพาะนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในยุครัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เข้ามาร่วมทีมด้วย โดยมาเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันขอบเขต ซึ่งเป็นคณะที่ 2 ใน ทั้งหมด 6 คณะ

จะมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกในทางธุรกิจ

สำหรับนายชัชชาติ เคยสร้างกระแส “ชัชชาติฟีเวอร์” เมื่อปี 2557 ได้รับฉายาจากชาวเน็ตเมื่อ 3 ปีที่แล้วว่า รัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดปฐพี จากไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายติดดิน

Comments

comments